Art. 1. Elke overeenkomst met Chelona (rekruteringspartner) komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst (op de voorzijde) aan. Bij tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden op de voorzijde voorrang.
 

 

Art. 2. Definitie ‘kandidaat’: elke persoon die door Chelona aan de klant voor aanwerving wordt voorgesteld.

 

Art. 3. De klant (opdrachtgever) verklaart dat Chelona een duidelijk beeld heeft gegeven van haar diensten en haar werkingsmodaliteiten en voldoende te zijn ingelicht omtrent haar doelstellingen, methoden en de context van haar tussenkomst.
 

 

Art. 4. Facturen en betalingen

Alle honoraria, vergoedingen, kosten en andere vergoedingen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na facturatie, zonder korting. De klant dient facturen van Chelona onmiddellijk na ontvangst te controleren. De klant wordt onweerlegbaar geacht een factuur van Chelona aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur zal onweerlegbaar geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. Vanaf de 31ste dag na factuurdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest en schadevergoeding aan Chelona verschuldigd. De verwijlintrest bedraagt 12% per jaar en de schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 12% van het achterstallig bedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro.

 

Art. 5. Indien de klant de bijzondere en algemene voorwaarden niet nakomt heeft Chelona het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot betaling van een schadevergoeding, de lopende overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan te schorsen, dit tot de voorwaarden zijn nagekomen.

 

Art. 6. De klant zal op eerste verzoek van Chelona alle gegevens bezorgen vereist om de aan Chelona verschuldigde vergoedingen en honoraria te berekenen, alsook alle documenten tot staving van deze gegevens. Bij gebreke aan aanlevering van benodigde gegevens binnen de 10 dagen na uitdrukkelijk verzoek, wordt een forfaitair bedrag aangerekend van vierduizend euro excl. BTW.

 

Art. 7. Indien de overeenkomst een werving- en selectieopdracht betreft, verbindt Chelona zich tot het bijstaan van de klant bij het zoeken van kandidaten voor een vacature, zoals bepaald door de klant en nader omschreven in het contract.

 

Art. 8. Chelona heeft voor zijn diensten steeds recht op het overeengekomen honorarium. Bij aanwerving van meerdere kandidaten, wordt het honorarium berekend op het bruto maandsalaris van elke aangeworven kandidaat.

 

Art. 9. In het contract tussen de klant en Chelona zal een concrete timing (= contractduur) voor de opdracht worden vastgelegd. Chelona engageert zich deze timing binnen de grenzen van haar mogelijkheden te respecteren. Afwijkingen op de timing kunnen evenwel nooit recht geven op schadevergoeding. Ingeval van overmacht heeft Chelona steeds het recht de uitvoering van een bestaande overeenkomst op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

Art. 10. Chelona zal er zich voor de duur van de overeenkomst tussen de klant en Chelona van onthouden medewerkers van de klant te benaderen voor een functie elders, tenzij de medewerker uit eigen beweging naar Chelona is gestapt.

 

Art. 11. Een kandidaat zal beschouwd worden als zijnde voorgesteld door Chelona van zodra deze laatste informatie over de kandidaat heeft bezorgd aan de klant of van zodra gegevens van de kandidaat zijn opgenomen in het dossier. Indien de klant een kandidaat tewerkstelt binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling van deze kandidaat, wordt desgevallend en indien van toepassing de selectievergoeding van Chelona zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden betaalbaar.

 

Art. 12. De klant bevestigt voorts in kennis te zijn gesteld van de toepasselijke gedragscodes, meer bepaald de algemene gedragscode en de FEDERGON RSS professionele en ethische code ( www.federgon.be – www.werk.be ).

 

Art. 13. Alle medewerkers van Chelona zullen hetgeen hen bij de uitvoering van hun beroep ter kennis is gekomen en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Chelona zal ervoor zorg dragen dat bij alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van de opdracht, is niet toegestaan. Chelona zal de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nakomen.

 

Art. 14. Elke opdracht die onverenigbaar is met de geldende wetgeving of de code(s) die van toepassing zijn zal geweigerd worden. Indien een dergelijke onverenigbaarheid pas blijkt na de totstandkoming van de overeenkomst is Chelona gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Wanneer deze onverenigbaarheid pas na totstandkoming van de overeenkomst blijkt als gevolg van onvolledigheid of eender welke (andere) tekortkoming van de klant, is Chelona gerechtigd op een schadevergoeding welke begroot wordt op 50% van het totaal bedongen honorarium, dit onverminderd het recht van Chelona op hogere schadevergoeding indien haar schade deze forfaitaire bedragen overtreft.

 

Art. 15. De eventuele aansprakelijkheid van Chelona ten aanzien van de klant is beperkt tot en kan nooit hoger zijn dan het bedrag van het honorarium dat de klant aan Chelona effectief heeft betaald, met uitsluiting van vergoedingen voor kosten. Chelona kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele winstderving of onrechtstreekse schade van de klant.

 

Art. 16. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de bijzondere of algemene voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van de bijzondere en / of algemene voorwaarden onverlet.

 

Art. 17. Bij betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Chelona is gevestigd bevoegd.

Chelona bvba

Muishondstraat 11
2500 Lier
BTW BE0671611964
info@chelona.be